534 180 555 poradnia@simuli.pl

Trochę Historii

SIMUL (łac.) – RAZEM

Jeste­śmy zespo­łem ludzi, któ­rzy zdo­by­wali wie­dzę i doświadczenie między innymi w takich pla­ców­kach jak Fun­da­cja Synap­sis i Fun­da­cja Sco­lar. W 2012 roku razem posta­no­wi­li­śmy stwo­rzyć miej­sce, gdzie dzieci i mło­dzież z zespo­łem Asper­gera oraz ich rodziny będą mogły liczyć na pro­fe­sjo­nalne wspar­cie tre­ne­rów, psy­cho­lo­gów, peda­go­gów i logo­pe­dów.

Począt­kowo pod szyl­dem zaprzy­jaź­nio­nej Fun­da­cji Sco­lar, potem już samo­dziel­nie two­rzy­li­śmy miej­sce otwarte dla każ­dego kto potrzebuje pomocy.

W Centrum Terapii Simuli dzieci i mło­dzież mogą zna­leźć pomoc w swoich trud­no­ściach, odna­le­źć siebie w grupie, mogą zna­leźć przy­ja­ciół, wspól­nie z któ­rymi będą zdobywać i ćwiczyć nowe umie­jęt­no­ści społeczne. Rodzicom służymy wsparciem i wiedzą, pomagamy rozwiązywać konflikty domowe, rówieśnicze i szkolne.

Obecnie nasza poradnia rozszerzyła swą działalność; pomagamy nie tylko dzieciom i młodzieży w spektrum autyzmu i ich rodzicom, ale także dorosłym osobom borykającymi się z różnego rodzaju trudnościami życiowymi – w tym również dorosłym osobom w spektrum autyzmu i ich partnerom.

 

TEL KOM: 534-180-555

Centrum Terapii Simul: Jana Kochanowskiego 45A, 01-864 Warszawa.

poradnia@simuli.pl     www.simuli.pl

PKO BP 97 1020 1026 0000 1802 0388 3352