Troche Historii, Zespoł Aspergera, Trening Umiejętności Społecznych

Trochę Historii SIMUL (łac.) – RAZEM Jeste­śmy zespo­łem ludzi, któ­rzy zdo­by­wali wie­dzę i doświadczenie między innymi w takich pla­ców­kach jak Fun­da­cja Synap­sis i Fun­da­cja Sco­lar. W 2012 roku razem posta­no­wi­li­śmy stwo­rzyć miej­sce, gdzie dzieci i...