Szkolenie – dziecko z zespółem Aspergera w klasie

Szkolenie indywidualnie dostosowane do potrzeb szkoły, najczęściej w formie jednodniowego warsztatu.

Dla kogo? Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, opiekunów i wychowawców dzieci z autyzmem całościowymi zaburzeniami rozwoju i zespołem Aspergera.

Cele szkolenia. Przybliżenie problemów i trudności dzieci z ZA. Zdobycie praktycznej wiedzy jak pracować z dzieckiem z ZA na terenie szkoły, jak przygotowywać i dostosowywać lekcje do potrzeb dziecka z ZA. Jak rozmawiać z klasą o trudności dziecka z ZA. Poznanie metod i sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.

PROJEKT – WSPARCIE NAUCZYCIELI W PRACY Z UCZNIAMI Z TRUDNOŚCIAMI SPOŁECZNYMI

Obecnie realizujemy projekt wsparcia nauczycieli ze szkół w całej Polsce. Prowadzimy warsztaty i szkolenia dla nauczycieli dotyczące pracy z dziećmi z problemami społecznymi w tym z zespołem Aspergera i autyzmem. Pomagamy w ustalaniu konstruktywnych strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach zarówno w pracy z całą klasą, jak w pracy z pojedynczym trudnym uczniem.

Nasze szkolenia dotyczą m.in takich zagadnień jak:

 • Trudne zachowania u dzieci i młodzieży z problemami społecznymi
 • Jak rozwijać umiejętności społeczne i relacyjne uczniów
 • Praca z dzieckiem z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju (np. autyzm i Zespół Aspergera) na terenie szkoły
 • Praca z dzieckiem z ADHD na terenie szkoły
 • Jak pracować z klasą w której jest uczeń z problemami społecznymi
 • Jak dostosować przestrzeń szkolną do potrzeb dziecka z problemami społecznym
 • Jak budować relacje z rodzicami dzieci z problemami społecznymi
 • Jak prowadzić zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (małych grup terapeutycznych) na terenie szkoły

Koszt szkoleń i warsztatów ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb szkoły i miejsca.

Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt pod numerem telefonu 534180555 lub wypełniając formularz w zakładce kontakt (ew. mailowo).

NAUCZYCIELE

Celem projektu jest wyposażenie kadry pedagogicznej w niezbędne narzędzie do pracy z uczniami z ZA. Tylko odpowiednia wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwi nauczycielom efektywną pracę z uczniem, ułatwi pracę z klasą i współpracę z rodzicami.

Warsztaty /szkolenia dla nauczycieli: 

 • Jak rozwijać umiejętności społeczne i relacyjne uczniów
 • Praca z dzieckiem z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju (np. autyzm i Zespół Aspergera) na terenie szkoły
 • Praca z dzieckiem z ADHD na terenie szkoły
 • Trudne zachowania u dzieci i młodzieży z problemami społecznymi
 • Jak pracować z klasą w której jest uczeń z problemami społecznymi
 • Jak dostosować przestrzeń szkolną do potrzeb dziecka z problemami społecznymi
 • Jak budować relacje z rodzicami dzieci z problemami społecznymi

 Inne formy wsparcia dla nauczycieli

 • konsultacje psychologiczne w trudnych sytuacjach szkolnych
 • regularne spotkania superwizyjne dla nauczycieli

 

PROJEKT – RAZEM SIĘ UCZĄC

O Projekcie

Ideą projektu jest zwiększenie świadomości uczniów i ich rodziców a także nauczycieli i wychowawców szkolnych na temat trudności dzieci z problemami społecznymi w tym z Zespołem Aspergera (ZA) i ich konsekwencji dla otoczenia.

Cele projektu:

 • Zwrócenie uwagi na problemy uczniów z trudnościami społecznymi w tym z ZA, zarówno w nauce jak i w kontekście relacji rówieśniczych
 • Zwrócenie uwagi na trudności nauczycieli pracujących z uczniem z ZA, w ujęciu jednostkowym i całej klasy
 • Poprawa funkcjonowania uczniów z ZA w środowisku szkolnym poprzez edukację otoczenia
 • Poprawa funkcjonowania uczniów z ZA w grupie rówieśniczej
 • Wsparcie psychologów i pedagogów szkolnych w zakresie specjalistycznej wiedzy dotyczącej współpracy z osobami z ZA
 • Wsparcie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu konfliktów, interpretacji nietypowych zachowań uczniów/dzieci, szukaniu pomocy i terapii dla dzieci z ZA

Występowanie zaburzeń typowych dla ZA u dzieci i młodzieży (trudności z przestrzeganiem norm społecznych, brak umiejętności do tworzenia relacji rówieśniczych, nieadekwatne zachowania, trudności z koncentracją) jest obecnie bardzo częste i niekoniecznie skutkuje diagnozą psychologiczną. Z uwagi na coraz większą ilość osób wykazujących zachowania typowe dla ZA, bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie środowiska szkolnego do efektywnej pracy, co jest korzyścią zarówno dla szkoły, klasy jak i jednostki.

Projekt kierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

UCZNIOWIE

Ideą projektu jest stworzenie środowiska przyjaznego dla osób, które z punktu widzenia rówieśników, cechuje pewna „inność”. Przynależność do spójnej grupy, którą łączy wspólny cel, jest bardzo ważne już od najwcześniejszych lat i daje podstawę pod umiejętność życia w społeczeństwie w późniejszych latach. W ramach naszej działalności proponujemy:

 • TUS – zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych realizowane w szkole, w małych 4-6 osobowych grupach.
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne
 • Zajęcia/warsztaty przygotowane pod konkretny problem zgłoszony przez nauczyciela/psychologa klasy lub jednostki
 • Zajęcia/ warsztaty – zajęcia o charakterze warsztatowym, aktywnie angażujące całą klasę, których celem jest otwarcie dzieci na problemy kolegów i koleżanek, nauka i zwiększenie tolerancji na odmienności, budowanie więzi i dobrych relacji rówieśniczych. Zajęcia prowadzone są z całą klasą.

Warsztaty integracyjne dla klas

Celem warsztatów jest zapoznanie się, integracja i budowanie dobrego zespołu klasowego, grupy która przez najbliższe lata będzie razem wspólnie pracować, uczyć się i spędzać czas. To jak zaczniemy ten czas wpływa na kolejne lata i na motywacje do bycia w szkole i w klasie.

SZKOLENIA DLA SZKÓŁ

szczegółowe informacje w zakładce szkolenia

RODZICE UCZNIÓW

Projekt zakłada objęcie wsparciem zarówno rodziców dzieci z zespołem Aspargera jak i z problemami społecznymi. Brak zrozumienia, niewiedza, zagubienie i poczucie osamotnienia w sytuacji, są przyczynami powstawania napięć i konfliktów, zarówno w relacji rodzic-rodzic jak i rodzic-szkoła.

Warsztaty /szkolenia dla rodziców: 

 • Warsztat „Dziecko niedostosowane społecznie – niebezpieczeństwo czy szansa?”
 • Warsztat „Trudne zachowania u dzieci i młodzieży z problemami społecznymi”
 • Warsztat „Jak wspierać dziecko poza szkołą w budowaniu relacji społecznych”
 • Warsztat „Uzależnienia behawioralne – komputer”

Inne formy wsparcia dla rodziców:

 • Szkolenia
 • specjalistyczne konsultacje psychologiczne (diagnoza, formy terapii)
 • udzielanie informacji o możliwościach pomocy (dofinansowania, rodzaje zajęć, ośrodki terapeutyczne itp.)
 • udział trenera, psychologa w zebraniach z rodzicami.

Superwizja dla nauczycieli

Praca nauczyciela to duże wyzwanie. Świadomi trudności pracy nauczyciela i wszystkich zagrożeń płynących z codziennej tak wymagającej pracy, stworzyliśmy program wsparcia nauczycieli. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie we współpracy ze szkołami dążymy do stworzenia nowych standardów pracy nauczyciela w których pedagodzy będą mogli się spotykać korzystając ze wsparcia doświadczonego trenera, psychologa, superwizora.

Na spotkaniach superwizyjnych będziemy:

 • budować zespół pedagogoiczny
 • rozmawiać i wyjaśniać najważniejsze kwestie sporne
 • uczyć się radzić sobie ze stresem i napięciami w codziennej pracy z uczniami i rodzicami
 • zdobywać nową wiedzę i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych
 • uczyć się pracować z trudną klasą i trudnym uczniem
 • pracować nad własnymi ograniczeniami

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ– konsultacje i mediacje szkolne

Współpraca ze szkołą obejmuje konsultacje terapeuty z nauczycielami, pedagogiem lub psychologiem szkolnym na terenie szkoły lub Centrum Terapii Simuli. Aby wyjść naprzeciw trudnościom nauczycieli wynikającym z obecności dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz by jak najlepiej przygotować środowisko szkolne dla dziecka  ze specjalnymi potrzebami, by mogło ono efektywnie wykorzystać czas spędzony w szkole, warto  skonsultować się ze specjalistą. Spotkania z psychologiem o charakterze edukacyjnym lub interwencyjnym są szczególnie przydatne w sytuacji:

 • Trudności nauczyciela z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Konfliktu w klasie, którego przyczyną jest obecność dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 • Wszelkiego rodzaju konfliktów w grupach przedszkolnych i rodzicielskich

Współpracujemy z wieloma szkołami prowadząc zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych, jak i terapię indywidualną na terenie szkoły.