Sprawdź ofertę Klubu Mlaucha:

Jeste­śmy pla­cówką psy­cho­lo­giczną świad­czącą kom­plek­sową pomoc oso­bom bory­ka­ją­cym się z trud­no­ściami życio­wymi. Świad­czymy pomoc psy­cho­te­ra­peu­tyczną i psy­cho­lo­giczną oso­bom z pro­ble­mami w życiu oso­bi­stym, rodzin­nym i zawodowym.

 

Naszą spe­cja­li­za­cją jest pomoc dzie­ciom, mło­dzieży oraz oso­bom doro­słym z zespo­łem Asper­gera i auty­zmem. Wycho­dząc naprze­ciw Pań­stwa potrze­bom swoją ofertą obej­mu­jemy także rodzi­ców, rodzeń­stwo oraz osoby z naj­bliż­szego oto­cze­nia osób z zespo­łem Asper­gera bądź autyzmem.

 

Zespół spe­cja­li­stów róż­nych dzie­dzin łączy pasja i doświadczenie, niezbędne by Pań­stwu pomóc.

 

psychoterapia

Psy­cho­te­ra­pia

Pro­po­no­wana jest w sytu­acji kry­zy­so­wej, złego samo­po­czu­cia, obni­żo­nego nastroju bądź nie­za­do­wo­le­nia z obec­nej sytu­acji życio­wej. Moty­wa­cją do pod­ję­cia psy­cho­te­ra­pii może być rów­nież chęć pozna­nia sie­bie, przyj­rze­nia się swoim trud­no­ściom i kon­flik­tom życia codzien­nego, potrzeba zmiany sytu­acji życiowej.

 

wiecej2

 

szkolenia

Szko­le­nia

Zapra­szamy Pań­stwa do zapo­zna­nia się z naszą ofertą szko­leń doty­czą­cych pracy z dziećmi i mło­dzieżą z pro­ble­mami spo­łecz­nymi w tym z zespo­łem Asper­gera, auty­zmem, czy ADHD. Dzielimy się z Pań­stwem naszym wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w pracy z dziećmi. Nasze szko­le­nia pomo­gły już set­kom rodzi­ców, nauczy­cieli i począt­ku­ją­cym terapeutom.

 

 

wiecej3

klub-malucha

Klub malu­cha

Nasz KLUB MALUCHA – miej­sce w któ­rym dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 roku życia mogą pozna­wać świat w bez­piecz­nym, przy­ja­znym, peł­nym życz­li­wo­ści i akcep­ta­cji środo­wi­sku. Zaję­cia w KLUBIE MALUCHA odby­wają się codzien­nie w godzi­nach od 7.15 do 14.15

wiecej1

Zespół Aspergera

Jeste­śmy pla­cówką psy­cho­lo­giczną świad­czącą kom­plek­sową pomoc oso­bom bory­ka­ją­cym się z trud­no­ściami życio­wymi. Świad­czymy pomoc psy­cho­te­ra­peu­tyczną i psy­cho­lo­giczną oso­bom z pro­ble­mami w życiu oso­bi­stym, rodzin­nym i zawodowym.

 

Naszą spe­cja­li­za­cją jest pomoc dzie­ciom, mło­dzieży oraz oso­bom doro­słym z zespo­łem Asper­gera i auty­zmem. Wycho­dząc naprze­ciw Pań­stwa potrze­bom swoją ofertą obej­mu­jemy także rodzi­ców, rodzeń­stwo oraz osoby z naj­bliż­szego oto­cze­nia osób z zespo­łem Asper­gera bądź autyzmem.

 

Zespół spe­cja­li­stów róż­nych dzie­dzin łączy pasja i doświadczenie, niezbędne by Pań­stwu pomóc.

 

psychoterapia

Psy­cho­te­ra­pia

Pro­po­no­wana jest w sytu­acji kry­zy­so­wej, złego samo­po­czu­cia, obni­żo­nego nastroju bądź nie­za­do­wo­le­nia z obec­nej sytu­acji życio­wej. Moty­wa­cją do pod­ję­cia psy­cho­te­ra­pii może być rów­nież chęć pozna­nia sie­bie, przyj­rze­nia się swoim trud­no­ściom i kon­flik­tom życia codzien­nego, potrzeba zmiany sytu­acji życiowej.

 

wiecej2

 

szkolenia

Szko­le­nia

Zapra­szamy Pań­stwa do zapo­zna­nia się z naszą ofertą szko­leń doty­czą­cych pracy z dziećmi i mło­dzieżą z pro­ble­mami spo­łecz­nymi w tym z zespo­łem Asper­gera, auty­zmem, czy ADHD. Dzielimy się z Pań­stwem naszym wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w pracy z dziećmi. Nasze szko­le­nia pomo­gły już set­kom rodzi­ców, nauczy­cieli i począt­ku­ją­cym terapeutom.

 

 

wiecej3

klub-malucha

Klub malu­cha

Nasz KLUB MALUCHA – miej­sce w któ­rym dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 roku życia mogą pozna­wać świat w bez­piecz­nym, przy­ja­znym, peł­nym życz­li­wo­ści i akcep­ta­cji środo­wi­sku. Zaję­cia w KLUBIE MALUCHA odby­wają się codzien­nie w godzi­nach od 7.15 do 14.15

wiecej1