Sprawdź ofertę Klubu Mlaucha:

Jesteśmy placówką psychologiczną świadczącą kompleksową pomoc osobom borykającym się z trudnościami życiowymi. Świadczymy pomoc psychoterapeutyczną i psychologiczną osobom z problemami w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

 

Naszą specjalizacją jest pomoc dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym z zespołem Aspergera i autyzmem. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom swoją ofertą obejmujemy także rodziców, rodzeństwo oraz osoby z najbliższego otoczenia osób z zespołem Aspergera bądź autyzmem.

 

Zespół specjalistów różnych dziedzin łączy pasja i doświadczenie, niezbędne by Państwu pomóc.

 

psychoterapia

Psychoterapia

Pro­po­no­wana jest w sytu­acji kry­zy­so­wej, złego samopoczucia, obniżonego nastroju bądź nie­za­do­wo­le­nia z obec­nej sytu­acji życio­wej. Moty­wa­cją do pod­ję­cia psy­cho­te­ra­pii może być również chęć pozna­nia sie­bie, przyj­rze­nia się swoim trud­no­ściom i kon­flik­tom życia codzien­nego, potrzeba zmiany sytu­acji życio­wej.

 

wiecej2

 

szkolenia

Szkolenia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami społecznymi w tym z zespołem Aspergera, autyzmem, czy ADHD. Dzielimy się z Państwem naszym wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Nasze szkolenia pomogły już setkom rodziców, nauczycieli i początkującym terapeutom.

 

 

wiecej3

klub-malucha

Klub malucha

Nasz KLUB MALUCHA – miej­sce w któ­rym dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 roku życia mogą pozna­wać świat w bez­piecz­nym, przy­ja­znym, peł­nym życz­li­wo­ści i akcep­ta­cji środo­wi­sku. Zaję­cia w KLUBIE MALUCHA odbywają się codzien­nie w godzi­nach od 7.15 do 14.15

wiecej1

Jesteśmy placówką psychologiczną świadczącą kompleksową pomoc osobom borykającym się z trudnościami życiowymi. Świadczymy pomoc psychoterapeutyczną i psychologiczną osobom z problemami w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

 

Naszą specjalizacją jest pomoc dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym z zespołem Aspergera i autyzmem. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom swoją ofertą obejmujemy także rodziców, rodzeństwo oraz osoby z najbliższego otoczenia osób z zespołem Aspergera bądź autyzmem.

 

Zespół specjalistów różnych dziedzin łączy pasja i doświadczenie, niezbędne by Państwu pomóc.

 

psychoterapia

Psychoterapia

Pro­po­no­wana jest w sytu­acji kry­zy­so­wej, złego samopoczucia, obniżonego nastroju bądź nie­za­do­wo­le­nia z obec­nej sytu­acji życio­wej. Moty­wa­cją do pod­ję­cia psy­cho­te­ra­pii może być również chęć pozna­nia sie­bie, przyj­rze­nia się swoim trud­no­ściom i kon­flik­tom życia codzien­nego, potrzeba zmiany sytu­acji życio­wej.

 

wiecej2

 

szkolenia

Szkolenia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami społecznymi w tym z zespołem Aspergera, autyzmem, czy ADHD. Dzielimy się z Państwem naszym wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Nasze szkolenia pomogły już setkom rodziców, nauczycieli i początkującym terapeutom.

 

 

wiecej3

klub-malucha

Klub malucha

Nasz KLUB MALUCHA – miej­sce w któ­rym dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 roku życia mogą pozna­wać świat w bez­piecz­nym, przy­ja­znym, peł­nym życz­li­wo­ści i akcep­ta­cji środo­wi­sku. Zaję­cia w KLUBIE MALUCHA odbywają się codzien­nie w godzi­nach od 7.15 do 14.15

wiecej1